Poznać Jezusa (formacja intelektualna)

Poprzednia strona: 1. Wzrastać z Jezusem (formacja osobowości)

Drugie zobowiązanie: Poznać Jezusa (formacja intelektualna)

Po formacji osobowości, która pozwala odkryć rolę kobiety i mężczyzny we współczesnym świecie, kształtowany jest intelekt studentów, aby mogli zrozumieć wiarę i umieć o niej świadczyć. W ESM formacja intelektualna ma dwa główne bieguny, którymi są formacja biblijna i odkrywanie związku pomiędzy sztuką i wiarą (kurs „Sztuka i Wiara”).

Oprócz tych dwóch głównych kierunków, ESM oferuje studentom pełną formację intelektualną w głównych obszarach dotyczących wiary katolickiej.

Formacja intelektualna w ESM Rzym to około 400 godzin lekcji

Pismo Święte

 • Wprowadzenie do historii powstawania Biblii
 • Wprowadzenie do sposobów lektury Biblii
 • Historia Starego Testamentu
 • Lektura Ewangelii św. Marka

Sztuka i Wiara

Teologia

 • Główne zagadnienia wiary katolickiej
 • Teologia moralna
 • Sakramenty
 • Liturgia
 • Nauka społeczna Kościoła

Antropologia

 • Teologia ciała
 • Powołanie kobiety i mężczyzny
 • Bioetyka

Głoszenie światu

 • Teologia ewangelizacji
 • Jak dawać świadectwo
 • Komunikacja
 • Misja i środki masowego przekazu
 • Judaizm i Islam

Następna strona: 3. Żyć z Jezusem (formacja duchowa)