Żyć z Jezusem (formacja duchowa)

Poprzednia strona: 2. Poznać Jezusa (formacja intelektualna)

Trzecie zobowiązanie: Żyć z Jezusem (formacja duchowa)

Po formacji osobowości i intelektualnej, formacja duchowa pozwala całkowicie zaangażować się w naśladowanie Jezusa, a rok ESM przygotowuje nas do życia z Jezusem przez całe nasze życie, niezależnie od powołania życiowego.

Życie codzienne w ESM prowadzi do zbliżania się do Jezusa dzień po dniu, stwarzając warunki do przemiany serca. Dzieje się tak w szczególności poprzez:

  • codzienną modlitwę – nasze dni rozpoczynają się godzinną adoracją eucharystyczną, a kończą Mszą świętą;
  • doświadczenie żywego Słowa Bożego poprzez Lectio Divina podczas osobistej lektury lub w grupie;
  • odkrywanie głębokiej dynamiki liturgii oraz potęgi sakramentów.

Poprzez osobiste towarzyszenie (tzw. akompaniament) osób ze Wspólnoty Emmanuel oraz życie szkoły, studenci uczą się:

  • akceptować i przyjmować Miłosierdzie Boże,
  • być otwartymi na działanie Ducha Świętego i pełnienie woli Bożej,
  • odkrywać rolę ciszy w życiu, udziału w rekolekcjach i pielgrzymkach, 
  • wzrastać w życiu poprzez modlitwę osobistą i życie wspólnotowe.

Następna strona: 4. Służyć Jezusowi (ewangelizacja i współodczuwanie)